Vol 11, No 09 (2016)

Table of Contents

Papers

Hui Liu
PDF
pp. 4-8
Zhengmei Jin, Youguo Shi
PDF
pp. 9-13
Ying Yu
PDF
pp. 14-19
Wenxin Xu, Jiwei Yao
PDF
pp. 20-24
Yingying Zheng
PDF
pp. 25-30
Yue Wang
PDF
pp. 31-35
Jianxin Zhang, Kanhua Yu
PDF
pp. 36-40
Liming Bo, Kanhua Yu
PDF
pp. 41-45
Changhui Xia
PDF
pp. 46-50
Yufeng Shen
PDF
pp. 51-55
Chang Pan
PDF
pp. 56-60
Mei Zou
PDF
pp. 61-65

Short Papers

Ken Cai, Yingying Jin, Hongwei Yue, Haoran Huang
PDF
pp. 66-70
Zijuan Shi, Gaofeng Luo
PDF
pp. 71-75
Lemin Shen
PDF
pp. 76-80
Yuanyuan Ji, Yajuan Liu
PDF
pp. 81-86