Vol 9, No 4 (2013)

Table of Contents

Guest Editorial

Online Engineering and Intelligent Automation
Yong Zeng
PDF
p. 4

Special Focus Papers

C.H. Wang, A.K. Hu, F. L. Han
PDF
pp. 5-9
Chao Zhang, Linhan Guo
PDF
pp. 10-14
Chin-Ling Chen, Chih-Yu Chang
PDF
pp. 15-21
M.L. Dou, G. Wu, Ch. Shi, X.G. Liu
PDF
pp. 22-27
Y. Wang, D. Tian, Y.H. Li
PDF
pp. 28-32
L.Y. Xiao, R. Wang, Z. Wang, H.N. Wang
PDF
pp. 33-37
Jia-liang Gan, Zhimin Li, Cuiqin Xu, Huaijiang Tan
PDF
pp. 38-43

Papers

Chenglin Sui, Zhisheng Wu, Yanfang Peng, Luwei Zou, Yanling Pei, Xinyuan Shi, Yanjiang Qiao
PDF
pp. 44-48
Hao Xu
PDF
pp. 49-51
Zhenrong Deng, Chuan Zhang, Wenming Huang, Fei Fan
PDF
pp. 52-56