Vol 13, No 12 (2017)

Table of Contents

Papers

Ziyu Sun, Guozeng Zhao, Meng Li, Zhiguo Lv
PDF
pp. 4-17
Changtong Song
PDF
pp. 18-25
Huaji Zhu, Yisheng Miao, Huarui Wu
PDF
pp. 26-36
Jianjun Wu, Xiao Feng, Huidang Zhang, Wei Lv
PDF
pp. 37-51
Bo Guan, Xin Li
PDF
pp. 52-66
Jianying Shi, Yanbin Xu
PDF
pp. 67-75
Keling Bi
PDF
pp. 76-84
Ying Xiang, Miaochao Chen, Xiaohong Zhuang, Xiaoxing Li
PDF
pp. 85-103
Kun Wang
PDF
pp. 104-115
Wei Zhai
PDF
pp. 116-126
Liwei Geng, Tingting Dong
PDF
pp. 127-137
Liang Hu, Huayi Yin, Chaoqun Hong
PDF
pp. 138-149
Zhifu Luan
PDF
pp. 150-161
Robinson Jiménez Moreno, Oscar Aviles, Ruben Darío Hernández Beleño
PDF
pp. 162-173
Chuhang Wang, Huangshui Hu
PDF
pp. 174-191
Ning Wang, Gangbing Song, Xuemin Chen
PDF
pp. 192-205